piątek, 2 lutego 2018

Wydatki na prowadzenie bloga a koszty uzyskania przychodu

blog podatkiProwadzenie własnego bloga od kilku lat staje się co raz bardziej popularne. Najbardziej poczytne blogi przyciągają licznych reklamodawców, którzy płacą za reklamy wyświetlane na blogu, zamieszczają sponsorowane artykuły czy też oferują twórcom różne produkty w zamian za zamieszczenie ich recenzji. Nic dziwnego zatem, że blogi o modzie, zdrowym stylu życia czy kulinariach powstają niczym grzyby po deszczu. Niestety prowadzenie bloga prawniczego nie wiąże się z takimi profitami, nad czym autor tej strony ubolewa 😉 Żeby blog o szeroko rozumianej tematyce „life style” odniósł sukces niewątpliwie potrzebne są pewne inwestycje, zarówno w elementy techniczne (hosting, domena, grafika) jak i aspekty merytoryczne (np. książki, gry, filmy, bilety wstępu – zwłaszcza na początku prowadzenia działalności, gdy blog nie jest na tyle popularny, żeby reklamodawcy sami dostarczali materiały do recenzji).


Czy wydatki na prowadzenie bloga można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?


Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesiona w celu osiągnięcia przychodu. Od przychodów odejmuje się koszty uzyskania przychodu, co oznacza dochód. Staje się on, po dokonaniu ewentualnych odliczeń podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Na postawione w podtytule pytanie, szukała odpowiedzi osoba, która zamierza rozszerzyć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą o bloga o tematyce rodzinnego spędzania czasu wolnego. Dlatego też wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która rozstrzygnęłaby problem.

Wnioskodawca wskazał następujący stan faktyczny:

Tematyka bloga dotyczyć będzie głównie:

- rodzinnych aktywności domowych: gdzie przedstawiane będą pomysły wspólnych gier i zabaw, recenzje lektur i filmów, pomysły na wspólną aktywność fizyczną, naukę dzieci przydanych umiejętności jak np. przygotowywania prostych potraw, wspólne czynności manualne jak np. szycie strojów, przebrań dla całej rodziny, różne zajęcia praktyczno-techniczne dla dzieci,

- imprez i wydarzeń rodzinnych: gdzie rodzice będą mogli dowiedzieć się o różnych przyszłych wydarzeniach kulturalnych i sportowych w których mogą uczestniczyć razem z dziećmi, spotkaniach z autorami, konwentach, jak również przeczytać relacje z tych imprez i ich ocenę pod kątem przyjazności dla rodzin z dziećmi. 
Treści publikowane na blogu, prezentowane będą w formie artykułów informacyjnych, instruktażowych, testów, recenzji i relacji. Wpisy będą uzupełniane treściami multimedialnymi w postaci zdjęć, grafik, filmików.
Ilość czytelników, odwiedzin strony w poszczególnych okresach, oraz zanotowanych kliknięć przez czytelników bloga w systemy reklamowe lub programy afiliacyjne, przekłada się bezpośrednio na wysokość przychodów generowanych przez bloga. Wpływa to również na przyciągnięcie zleceniodawców zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji większych kampanii reklamowych.

Jednocześnie wskazał, iż w celu rozwoju bloga będzie musiał ponieść następujące koszty:

- wydatków związanych z organizacją bloga od strony technicznej: zakup domeny, usługi hostingu, usług wsparcia technicznego, grafików, programistów, zakup aplikacji towarzyszących (antyspamowych, monitorujących ruch na stronie itp.), programów antywirusowych, reklam promujących bloga,

- wydatków związanych z organizacją bloga od strony merytorycznej, czyli z pisaniem artykułów na bloga: zakup filmów, książek, podręczników, przewodników, czasopism dotyczących tematyki bloga, gier w formie klasycznej i elektronicznej będących następnie na blogu recenzowane, rekwizytów do gier i zabaw proponowanych na blogu, biletów wstępu na eventy i atrakcje rodzinne opisywane na blogu, materiałów i narzędzi używanych przy propozycjach wspólnych aktywnościach opisywanych na blogu, urządzeń rejestrujących i umożliwiających obróbkę zdjęć, filmów, grafik potrzebnych do uzupełnienia bloga o treści multimedialnej.

W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w myśl której, wskazanych wyżej wydatków nie można zaliczyć do kategorii kosztów uzyskania przychodu w przypadku działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu bloga.

W uzasadnieniu interpretacji wskazano, że każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Innymi słowy podstawową cechą kosztu podatkowego jest związek tego kosztu z przychodem (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów).

          W omawianej interpretacji indywidualnej przytoczono wyrok NSA z dnia 16.10.2012 r., sygn. akt II FSK 430/11, w którym stwierdzono: „zwrot „w celu” oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo - skutkowym. Poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. Wydatek należy oceniać mając na uwadze racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien, przynajmniej potencjalnie, wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych przychodów z tej działalności. Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego wydatku”.

    Żeby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, musi zostać spełnionych 5 przesłanej pozytywnych i nie może zaistnieć 1 negatywna:

Przesłanki pozytywne:
- wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;
- został właściwie udokumentowany;

Przesłanka negatywna
- wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

       Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedstawione we wniosku wydatki jakie mają byś poniesiona w związku z prowadzeniem bloga nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazano w uzasadnieniu, pisanie artykułów na bloga, w których autor będzie dzielił się wrażeniami z imprez artystycznych czy przedstawiał recenzję gier, filmów, muzyki nie będzie samo w sobie generowało przychodu.

      Przychód może powstać dopiero w momencie udostępnienia powierzchni na stronie internetowej prowadzonego przez Wnioskodawcę bloga celem promowania swoich produktów przez potencjalnych reklamodawców. W przypadku Wnioskodawcy przychody będą uzyskiwane na podstawie umów zawartych z reklamodawcami, partnerami, zleceniodawcami.

     W interpretacji wskazano, iż dzielenie się spostrzeżeniami, opiniami, informacjami publikowanymi na blogu wskazuje na osobisty charakter wpisów tam zamieszczanych nie mających bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą. W konsekwencji wszystkie wydatki związane z prowadzeniem bloga związane są z realizacją osobistych potrzeb Wnioskodawcy, niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej.

     Ze względu na osobisty charakter wydatków, nie mogą być uznane za poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła z tytułu prowadzenia bloga. Źródłem przychodu nie jest bowiem samo prowadzenie bloga lecz udostępnienie powierzchni reklamowej.

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dn. 21 grudnia 2017 r., w sprawie 0114-KDIP3-1.4011.460.2017.1.AMPiotr Majewski

1 komentarz:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...