piątek, 1 marca 2013

Pełnomocnictwo procesowe - wzór

W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć instytucję pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym. Kto może być pełnomocnikiem, do jakich czynności musi zostać ustanowiony pełnomocnik, do czego upoważniony jest pełnomocnik  - o tym wszystkim będzie traktował ten wpis. Pod artykułem zamieszczam wzór pełnomocnictwa procesowego (w formacie doc).

   

Pełnomocnictwo procesowe upoważnia do działania w imieniu mocodawcy w całym postępowaniu rozpoznawczym, zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Kto może być pełnomocnikiem procesowym?

 

Zgodnie z art. 87 k.p.c. pełnomocnikiem może być:

 • adwokat,
 • radca prawny,
 • prokurent
 • rzecznik patentowy - tylko w sprawach własności przemysłowej,
 • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony w sprawach dotyczących tego majątku lub interesów,
 • osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,
 • w przypadku osoby prawnej lub przedsiębiorcy (w tym również nie posiadającego osobowości prawnej) - pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego,
 • współuczestnik sporu - bez względu na rodzaj współuczestnictwa; nie może nim być natomiast interwenient uboczny,
 • rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia,
 • przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie - tylko w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne,
 • przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem - tylko w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów - tylko w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów,
 • przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony -tylko w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów - tylko w sprawach za zakresu ubezpieczeń społecznych,


Zakres pełnomocnictwa procesowego

 Zgodnie z art. 91 k.p.c., z mocy samego prawa, pełnomocnictwo procesowe obejmuje umocowanie do:
 1. wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
 2. wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
 3. udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
 4. zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
 5. odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Rodzaje pełnomocnictwa procesowego

 W myśl art. 88 k.p.c., pełnomocnictwo procesowe może być ogólne albo do prowadzenia poszczególnych spraw. Pełnomocnictwo procesowe ogólne upoważnia do prowadzenia w imieniu mocodawcy wszystkich procesów toczących się z jego udziałem. Pełnomocnictwo procesowe do prowadzenia poszczególnej sprawy upoważnia do prowadzenia w imieniu mocodawcy jedynie tych procesów, które są wymienione w treści pełnomocnictwa.


Przymus adwokacko - radcowski

W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych (art. 87 ze zn. 1 k.p.c.). Zastępstwo to dotyczy również czynności przed sądem niższego rzędu podejmowanych w celu wszczęcie postępowania przed Sądem Najwyższym.

Ponadto, zgodnie z art. 1135 ze zn. 5 k.p.c., strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń (w tym przypadku pełnomocnikiem nie musi być adwokat albo radca prawny). Jeżeli tego nie zrobi, pisma sądowe przeznaczone dla tej strony pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.


Wzór pełnomocnictwa procesowego (do prowadzenia konkretnej sprawy) w formacie doc możecie pobrać klikając na poniższy link:

Pełnomocnictwo procesowe - wzór

Wzór pełnomocnictwa procesowego
Wzór pełnomocnictwa procesowego
Literatura:
 1. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008
 2. B.Bladowski, Metodyka pracy sędziego cywilisty, LEX 2013

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...